Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Innovativ værkstedsundervisning på HF

Projektoplysninger

Projekttitel Innovativ værkstedsundervisning på HF
Uddannelsesområder HF
Indsatsområder Initiativer til imødegåelse af negativ social arv
Innovative metoder i fagene
Strategier for øget gennemførsel i de gymnasiale uddannelser
Den anvendelsesorienterede dimension i hf
Faglig og pædagogisk udvikling med relation til reformens nyskabelser,
Link til Efteruddannelseskataloget http://se
http://vedhæftede
http://progressionsplaner
http://og
http://den
http://innovative
http://metode
FormålFormålet er dels at udvikle elevernes kognitive viden og kompetencer i forhold til studie- og arbejdsvaner, dels at videreudvikle brug af den innovative metode i anvendelsesorienteret undervisning på HF.

Baggrund:
Det er nemt at snakke om gode vaner ¿ men det er rigtigt svært at ændre sine vaner. Innovationsmetoden er god til at udfordre vant tænkning, til at etablere erkendelse og skabe nye mønstre. Metoden understreger den anvendelsesorienterede dimension på hf og kan forhåbentlig være med til at bryde en negativ social arv, i form af fx manglende tradition for at tage en uddannelse, fordi eleverne får mulighed for at erkende ved at prøve ting af i praksis.
Det tager tid at ændre pædagogisk praksis hos lærerne, og det er afgørende for en bred implementering af ny, innovativ metode at arbejdet fortsættes.
Beskrivelse En projektgruppe bestående af 6 lærere og en projektleder har i skoleåret 2009/2010 arbejdet med innovativ tilgang til værkstedsundervisningen på HF. Projektgruppen har indsamlet og udviklet øvelser til brug i værkstedsundervisningen samt udarbejdet progressionsplaner for værkstedundervisningen på HF. I opstartsfasen blev der afholdt en intern konference, som ligeledes fungerede som arbejdsdage for projektgruppen. Som afslutning på projektet blev der afholdt en ekstern konference, hvor projektgruppen fremlagde resultatet af projektet i arbejdende værksteder. Som ekstern foredragsholder deltog Irmelin Funch med et oplæg om at inddrage omverden i undervisningen.
147695_17926.DOC (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
147695_25948.XLS (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Formålet har fra starten været at skabe øget motivation og engagement hos hf-kursisterne og sikre en større gennemførelsesprocent.

Vi mener, at værkstedsundervisningen på den ene side bør opfattes som et fag med egen bekendtgørelse, fokuspunkter, faglige mål og kernefaglighed og på den anden side skal kobles med de øvrige fag og finde anvendelse i disse. Innovation i værkstedsundervisningen har være med til at styrke kompetenceudvikling, metodebevidsthed og elevengagement.

I de vedlagte progressionsplaner præsenteres nogle ideer og øvelser, der kan være med til at gøre værkstedsundervisningen mere innovativ, anvendelig og forhåbentlig også sjovere.

En af de erfaringer projektgruppen har gjort sig er, at kursisterne i 1. HF har lidt svært ved at se værkstedsundervisningen som et fag, men at der sker en klar progression til 2. HF, hvor kursisterne faktisk opfatter det som et fag, der skaber en kobling mellem fagene og en større grad af motivation for læring.

Projektgruppen anbefaler, at der afholdes et koordineringsmøde inden sommerferien, hvor det aftales, hvem, der forestår undervisningen det kommende skoleår. Teamet bør her have en koordinerende funktion. Erfaringen har endvidere været, at det er bedst, hvis hele teamet har mulighed for at være til stede i alle værkstedundervisningstimer.

Som afsluttende kommentar er det vigtig at understrege vigtigheden af, at metoderne fra værkstedsundervisningen tages med ud i fagene efter gennemførelse i værkstedundervisningen, således at der er en klar sammenhæng mellem indholdet i fagene og værkstedtimerne, da værkstedstimerne ellers kommer til at stå alene. Det er således vigtigt, at alle hf-lærere er orienteret om/i, hvad der foregår i værkstedsundervisningen, og at de bidrager til at koble deres undervisning med værkstedsundervisningen. Vi arbejder fortsat på at tydeliggøre denne sammenhæng, og håber med progressionsplanerne at have et fundament for en sådan vidensdeling mellem lærerne.

progressionsplaner færdig.doc
Den innovative metode 6 fases-modellen.doc
Start1. april 2009
Afsluttet (forventet)28. oktober 2010
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Kalundborg Gymnasium og HF
J. Hagemann-Petersens Allé 4 4400 Kalundborg
5951 0662
kontor@kalgym.dk
Kontaktperson Lisbeth Randers mail Tlf.: 59555728
Projektnummer 122578
Pulje GYM6141 - GYM Reform