Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

AMU

Kompetenceløft til ufaglærte i rengøringbranchen

Projektoplysninger

Projekttitel Kompetenceløft til ufaglærte i rengøringbranchen
ProjekttemaTværgående udvikling af nye metoder, undervisningsmaterialer og indhold
Efteruddannelsesudvalg Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
FormålAt afdække sammenhængen mellem brug af eksisterende efteruddannelser i rengørings- og servicebranchen og de ufaglærte medarbejderes basale almene færdigheder (læse/skrive/tale dansk). Analysen skal afdække i hvilket omfang manglende almene færdigheder er en barriere for deltagelse, og om målgruppen med fordel kan tilgodeses med praksisnær undervisning og nye medier.
Beskrivelse Afdækningen af de væsentligste barrierer i forhold til målgruppens brug af efteruddannelse sker efter en flertrinsmodel:

1. Gennemførelse af en workshop med ledere og tillidsrepræsentanter fra små
og store virksomheder for at afdække, hvilke barrierer de oplever i
forhold til brug af voksen/efteruddannelse (VEU – her primært med fokus på
AMU).
2. Resultaterne fra workshoppen er udgangspunkt for den endelige udformning
af et spørgeskema til gennemførelse af interviews med 100 medarbejdere i
branchen.
3. Der gennemføres interviews med 100 medarbejdere i branchen for at afdække,
hvilke barrierer de oplever i forhold til egen og andres deltagelse i
efteruddannelse. Deltagerne er anonyme, men rekrutteres så vidt muligt fra
de virksomheder, der deltager i den indledende workshop.

Undersøgelsen gennemføres af 3 undervisere med mange års erfaring fra branchen og et indgående kendskab til såvel undervisning som markedsføring af kurserne. Kombineret med en systematisk afdækning af barrierer skal undersøgelsen give et nuanceret billede af, hvordan efteruddannelsestilbud i højere grad end hidtil kan tilgodese en målgruppe, som traditionelt ikke benytter voksen/efteruddannelse.

På baggrund af ovenstående vurderes det, hvilke tiltag der kan iværksættes for i højere grad at tilgodese medarbejderes og virksomheders behov for efteruddannelse inden for området.

Konklusioner Der er gennemført en workshop med ledere og tillidsrepræsentanter, samt130 interviews med medarbejdere.

På baggrund af workshoppen blev en ypotese i projektet, at netop medarbejdernes oplevelse af tilknytning til branchen har afgørende indflydelse på deres ønske om efteruddannelse. Af denne grund er svarene
fra medarbejderne systematiseret i forhold til medarbejdernes almene færdigheder, alder og anciennitet.

Erfaringerne i projektet:

Der ikke kom noget entydigt svar på, hvorvidt manglende almene færdigheder er en barriere for deltagelse i efteruddannelse. Det opfattes ikke som et behov at lære alment dansk. Behovet erkendes dog indirekte derved, at mange foreslår mere tid til undervisningen samt deltagelse af hjælpelærere, og at man foretrækker anvendelse af praksisnære undervisningsformer.

Brugere af efteruddannelser/kurser har et godt kendskab til vores udbud og er glade for det. Modsat ved ikke-brugergruppen meget lidt om, hvad det indeholder. I vores analyse udgøres ikkebrugergruppen i høj grad af unge under 30 år.

Den nuværende markedsføring når ikke ud til målgruppen. Materialet fra skolerne når ud til arbejdslederne, men kommer ikke altid videre til den enkelte medarbejder. Informationen skal i større grad bredes ud til medarbejderne. Den skal være letforståelig, visuel og direkte og kunne
godt foregå ved personalemøder i virksomhederne, møder i fagforeningen osv.

Indhold i kurserne er godt nok, skolerne skal bare ud med budskabet. Uddannelsessteder og efteruddannelsesudvalg skal blive meget bedre til at beskrive, hvad de enkelte kurser indeholder. Beskrivelsen fra de fælles kompetencebeskrivelser er ikke relevant for målgruppen; medarbejderne kan ikke på baggrund af målbeskrivelser bedømme, om det er noget for dem – sproget er ganske enkelt så svært, at medarbejderne ikke kan ”oversætte” beskrivelsen til noget der vedrører deres egen arbejdssituation.
Kompetenceløft til ufaglærte i rengøringsbranchen - slutrapport.pdf
Bilag A Rapport fra Ideværkstedet.pdf
Bilag B Spørgeramme_til_medarbejdere.pdf
Bilag C Besvarelser fra interview undersøgelsen.pdf
Bilag D - Brochure eksempel VIA.pdf
Start1. maj 2007
Afsluttet (forventet)17. april 2009
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig VIA UC ¿ Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
Hedeager 2 8200 Århus N
8755 1991
vok@viauc.dk
Kontaktperson Jørgen Jensen mail Tlf.: 28990017
Deltagere Leif Rasmussen, AMU Vest
Tlf.: 79140322
Tlf.: 79 14 03 22
Hans Gustav Christensen , Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Tlf.: 46 34 62 75
Tlf.: 46 34 62 00
Jørgen Jensen, VIA Erhvervsuddannelser
Tlf.: 8755 4606
Tlf.: 87554000
Projektnummer 117100
Pulje AMU2266 - TUP Tværgående udviklingspulje 2007